Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ (Av. Emre ALICI) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ. (Bundan sonra “Ofis” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan “www.emrealici.av.tr” internet sitesinin (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları / Üyeleri / Ziyaretçileri (bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Ofis ile paylaşılan veya Ofisin, Veri Sahibinin Siteye girişi ve kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin usul, koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İŞLENEN VERİLER

Bu başlık altında, Ofis tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri statüsündeki verilerin neler olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Ofis, Veri Sahibi tarafından üyelik girişi ve ilgili pakete ilişkin ödeme yapılması gibi bir durumun oluşması halinde dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Ad, soyad vb. kimlik bilgileri
 • Adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
 • Ofis Bilgisi, Sektör Bilgisi, Çalışan Sayısı
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
 • Ödeme Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi

Ofis, Veri Sahibinin Siteyi kullanımı sırasında bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM

Ofis, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Ofis yetkililerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Ofis, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve bu Politikada yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma ofisleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

İŞLENEN VERİLERİN KULLANIM AMACI

Ofis, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve Sitede var olan konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Ofis ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Ofis’e veya Veri Sahibine gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler Ofis veya Veri Sahibi ile temas kurmak veya Ofis’in ve Veri Sahibinin Sitedeki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Ofis raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Veri Sahibinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Veri Sahibinin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Ofis ve iş birliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

Ofis ayrıca, 6698 Sayılı Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Veri Sahibinin bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İşte Asistan Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası da dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ofisin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Ofis, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Veri Sahibi için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Ofis ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Veri Sahibinin Sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ HAKKINDA

Veri Sahibi, Ofis’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini avukatemrealici@gmail.com mail adresine yazılı olarak iletebilecektir. Ofis, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Ofis’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Ofis tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Ofis, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibinin Siteden faydalanabilmesi ve Siteye konu hizmetlerin sağlanması için bu Politika ile EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Site ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Ofis Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

VERİ GÜVENLIĞINE İLİŞKİN ÖNLEMLER VE TAAHHÜTLER

Ofis, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu politikada ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

Ofis, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Ofis uygulamaların gizlilik ve kişisel verilen korunması ve işlenmesi politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Ofis, EA HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Veri Sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.