Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Özellikle, Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Yalnızca Avukatların Yapabileceği İşler başlıklı 35. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin 3. Fıkrasına göre “… Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. (Yeni TTK m.332) maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarı yürürlükte olan kanun uyarınca 2019 yılı için en az 50.000 Türk Lirasıdır. Anılan kanun hükmünde açıkça görüldüğü üzere avukat bulundurma zorunluluğu, tüm anonim şirketlerde değil yalnızca asgari esas sermaye miktarının 5 katı yani esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifler için getirilmiştir.

Sonuç itibarı ile esas sermaye miktarı 250.000 TL sermaye ve fazlasına sahip Anonim Şirketler ya bordrolarında bir avukat çalıştıracak ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı hizmet alacaklardır.

Bu zorunluluk;

Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte; yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte,

Kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

KANUNUN AMİR HÜKMÜNE UYULMAMASI HALİNDE YAPTIRIM

Avukatlık Kanunu’nda belirtilen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna aykırı davranan şirket ya da kooperatiflere Avukatlık Kanunu ilgili maddesinin devamında sözü edildiği üzere; “Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” demektedir.

Asgari ücretin her sene artırıldığı düşünüldüğünde, bu yükümlülüğe uymamak avukata ödenecek ilgili ücretlerden çok daha yüksek olup, şirket sahiplerinin bu konu hakkında azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

SÖZÜ EDİLEN İLGİLİ KURULUŞLARDA SÖZLEŞMELİ AVUKATA ÖDENECEK OLAN ÜCRET NE KADARDIR?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her senenin başında yayımlanan ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2019 yılı için;

“Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Asgari Ücret Net;

Yapı Kooperatiflerinde                                                :              1.512,00 TL

Anonim Şirketlerde                                                      :              2.268,00 TL olmaktadır.

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.” 

Yukarıda yer alan ücretler asgari ödeme miktarları olup, sözleşme özgürlüğü kapsamında daha yüksek ücretlere anlaşılması da mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, kanunun ilgili amir hükmüne uyacak kuruluşların, bu konuda azami gayret ve özen göstermeleri hem şirketlerin maddi kayıpları için hem de önleyici hukuk olarak nitelendirdiğimiz ihtilaf öncesi süreçlerin yönetimi için önemli olmaktadır.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, özellikle Şirket Danışmanlığı ve Önleyici Hukuk alanındaki uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Hukuklu günler dileriz.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi adına

Av. Emre ALICI

No Comments

Yorum Yap

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.